Pedagogische Visie

Kinderopvang Het Snuitje werkt volgens een agrarische pedagogische visie die deel uitmaakt van een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is speciaal ontwikkeld voor kinderopvang op de boerderij.

Wanneer uw kind zich goed voelt en vertrouwen heeft gevonden, durft hij/zij er zelfstandig op uit te trekken en de wereld om zich heen te ontdekken. Wij geven uw kind de gelegenheid om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Wij doen dit door de ontwikkeling en belevingswereld van uw kind te volgen en hierop aan te sluiten en door het aanbieden van ervaringen die bij uw kind passen en uw kind verrijken. Respect en een positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers is daarin erg belangrijk.

De volgende kernwaarden vormen de basis van onze agrarische pedagogische visie:

Het kind mag er zijn
Elk kind is een individu en is goed zoals hij of zij is. Het kind mag daarom bij ons in de kinderopvang volledig zichzelf zijn.

Het kind is competent en ontwikkelt zich op eigen tempo
Het kind heeft een natuurlijke drang om te ontwikkelen. We hebben het vertrouwen dat elk kind dit op eigen tempo doet, volgens patronen vergelijkbaar met de natuurlijke processen, zoals we die ook in de natuur en het agrarische bedrijf zien.

Wij creëren een rijke voedingsbodem
Het is aan ons, als pedagogisch professionals, om te kijken en luisteren naar kinderen, om vervolgens te bepalen wat er nodig is om het kind tot optimale bloei en ontwikkeling te laten komen en dat op maat aan kinderen aan te bieden.

De agrarische omgeving inspireert het kind
Onze natuurrijke en agrarische omgeving versterkt de al aanwezige natuurlijke ontwikkeling van het kind en is een enorme bron van ontwikkelingsstimulansen en -mogelijkheden.

Onze vier pedagogische basisdoelen

Het bieden van emotionele veiligheid

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind kan eten, drinken, slapen, spelen en vooral lekker zichzelf kunnen ‘zijn’. Er is een veelzijdige binnen- en buitenruimte waar uw kind dagelijks op ontdekkingstocht kan gaan. Wij werken aan een sociale relatie met uw kind waarbinnen het kind zich veilig kan voelen. Uw kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd. Wij bieden uw kind leeftijdsadequate aandacht waar nodig en geven de ruimte en vrijheid waar gewenst.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie

Wij gaan ervan uit dat ieder kind uniek is en dat ieder kind zich op zijn tempo ontwikkelt met betrekking tot zijn persoonlijke vaardigheden. Dit door het opdoen van kennis, passend bij de aard van uw kind en de mogelijkheden. Onder andere in de natuurlijke ruimtes/activiteiten op de boerderij waarin zij kunnen spelen, leren en leven waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij begeleiden en bieden de benodigde ondersteuning bij de activiteiten. Zo nodig proberen wij uw kind te stimuleren om aan te sluiten bij een activiteit door in de nabijheid te blijven en het aanbieden van extra steun.

De ontwikkeling van de sociale competentie

Meestal gaat het maken van sociaal contact tussen kinderen onderling van nature vanzelf. Zo nodig wordt contact tussen kinderen onderling door ons gestimuleerd door het aanbieden van spelletjes, liedjes, specifiek samenspel en buitenspel. Het contact met de dieren maakt dat de sociale vaardigheden breder worden ontwikkeld.

Het eigen maken van waarden en normen

Respectvol omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen staan daarbij voorop. Wij hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Door positieve bevestiging van ons naar uw kind toe leert uw kind welk gedrag van hem/haar wordt verwacht en wat acceptabel is. Uw kind wordt begeleid bij de ontwikkeling van een positieve relatie met de dieren.