Kwaliteit

Wij zijn aangesloten bij de Verenigde Agrarische Kinderopvang (VAK) en hebben onze licentie behaald om te mogen werken volgens hun richtlijnen, visie en protocollen (de VAK-formule). VAK is een landelijke organisatie voor professionele kleinschalige kinderopvang op de boerderij, die ons door scholing en advies ondersteunt. Dit betekent kwalitatief hoogwaardige kinderopvang.

Door trainingen, overleggen met partners, trajectbegeleiding, intranet, deskundigheidsbevordering, audits blijft kinderopvang Het Snuitje op de hoogte van alle landelijke ontwikkelingen en eisen in de kinderopvang en werken we conform de Wet Kinderopvang, waarmee kwaliteit en veiligheid gewaarborgd worden.

Jim Ketelaars en Bianca van den Berg – Ketelaars hebben namens kinderdagopvang Het Snuitje speciale trainingen gevolgd zoals ondernemerschap, pedagogische visie, communicatietraining, trajectbegeleiding en werken met een kwaliteitssysteem. Zij stellen kwaliteitsnormen op, zodat wij ‘verantwoorde zorg’ kunnen leveren.

Die kwaliteit wordt regelmatig gecontroleerd door middel van interne en externe toetsingen volgens het certificeringschema. Kwaliteitszorg zien wij als een doorgaand proces van evaluatie, verbeteringen en het waarborgen van kwaliteit.

 • Het 4-ogenprincipe

  Op de momenten dat een medewerker bij de Villa Knor alleen op de groep staat wordt er door middel van camera’s het 4-ogenprincipe (lees: twee volwassenen) gewaarborgd. Er zijn camera’s in de slaapkamers en in de groepsruimte bevestigd. Jim, Mandy en Bianca kunnen op ieder gewenst moment en ongeacht waar zij zich bevinden inloggen om de beelden te bekijken. De beelden worden circa één maand bewaard en daarna automatisch overschreven door nieuwe beelden. Ze worden slechts teruggekeken indien er een vermoeden van een onoorbare situatie is en wordt als vanzelfsprekend niet voor andere doeleinden gebruikt.

  Naast de camera’s zijn er afspraken gemaakt voor situaties waarin één medewerker met een groep kinderen achterblijft op Villa Knor (geldt ook voor de Hooiberg), daar de andere medewerker(s) met de kinderen het erf verlaten voor bijvoorbeeld een wandeling of bezoek aan een tuinder. In dat geval stelt zij Jim, Mandy en/of Bianca hiervan op de hoogte en wordt dit door de medewerker geregistreerd. De medewerker die alleen met één of meerdere kinderen het erf verlaat neemt bovendien altijd een telefoon en EHBO-tas mee, zodat zij altijd te bereiken is.

 • Meldcode kindermishandeling of huiselijk geweld

  Kinderopvang Het Snuitje is verplicht melding te doen wanneer er kindermishandeling of huiselijk geweld wordt vermoed.
  Iedereen staat open voor signalen van de kinderen. Alleen in geval van vermoedens zal er meer gericht gekeken gaan worden en zal de meldcode worden gevolgd. We zullen niet als een politieagent speurwerk gaan doen, maar zal er vooral naar streven het contact met de ouders open te houden en met elkaar in gesprek te gaan.

  Onze pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd en Jim, Mandy en Bianca hebben ook nog de training voor aandachtsfunctionaris gevolgd. Wij kunnen bij Veilig Thuis altijd terecht voor advies (anoniem).

 • Gezonde Kinderopvang

  Het Snuitje vindt structurele aandacht voor een gezonde leefstijl belangrijk. Daarom werken we aan Gezonde Kinderopvang. Bianca van den Berg – Ketelaars is onze coach Gezonde Kinderopvang. Zij is de spil in de organisatie om samen met de pedagogisch medewerkers de aandacht voor een gezonde leefstijl te borgen in het dagelijks werk en beleid van onze organisatie.

 • Geschillencommissie Kinderopvang

  Uw kind is bij kinderopvang Het Snuitje in goede handen, toch kunnen wij ook fouten maken. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms tot een klacht. Het beste kunt u dit bespreken met diegene binnen kinderopvang Het Snuitje die met de klacht te maken heeft.

  U kunt daarbij openhartig zijn over uw ontevredenheid; vaak biedt een eerlijk en open gesprek al een oplossing. Mocht dit voor uw gevoel niet voldoende oplossing bieden, dan kunt u mondeling of schriftelijk uw klacht voorleggen aan Jim, Mandy en Bianca. Jim, Mandy en Bianca zullen de standpunten van beide partijen horen en binnen twee weken mondeling en/of schriftelijk bericht geven. In dit bericht worden beide standpunten verwoord en wordt aangegeven of, en zo ja, welke maatregelen genomen worden naar aanleiding van de klacht.

  Elke klacht of uiting van ongenoegen wordt vastgelegd op het interne verbeterformulier. De directie meldt de klacht en de eventuele oplossing bij de VAKGROEP-coördinator.

  Mocht u het niet prettig vinden om uw klacht voor te leggen bij Jim, Mandy en Bianca, dan kunt altijd contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oc@kdvhetsnuitje.nl, zodat de leden u verder kunnen helpen met eventuele vragen, tips en/of ideeën.

  Wanneer u niet tevreden bent met de beslissing die de organisatie heeft genomen of wanneer de voorkeur uitgaat naar een onafhankelijke behandeling, dan kunt u (middels een schriftelijke verwoording en onderbouwing van de klacht) zich richten tot de externe klachtencommissie.

  Kinderopvang Het Snuitje is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang:
  Geschillencommissie Kinderopvang
  Postbus 90600
  2509 LP Den Haag
  Telefoon: 070-310 53 10
  Internet: www.degeschillencommissie.nl