Oudercommissie (OC)

Volgens de Wet Kinderopvang is iedere kinderdagopvang, dus ook Het Snuitje, verplicht een oudercommissie te hebben. De leden van deze commissie zijn ouders van kinderen die de kinderopvang bezoeken en zijn voor een periode van twee jaar benoemd. Als ouder kunt u bij de OC uw vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de kinderopvang kwijt. Ook kunt u als ouder, wanneer er in de OC vacatures ontstaan, zelf actief deelnemen aan de OC.

Doelstelling

De OC heeft als doel:
– De belangen van de kinderen en de ouder zo goed mogelijk te behartigen
– Ouders inspraak te geven over de gang van zaken en de beleidsontwikkeling van de kinderopvang
– Te adviseren over de kwaliteit

De OC vormt dus in feite een schakel tussen de kinderopvang en de ouders.

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd terecht bij een van de leden van de OC. Vragen per e-mail kunt u sturen naar het algemene e-mailadres van de oudercommissie: oc@kdvhetsnuitje.nl

Welke taken heeft de OC?

Volgens de Wet Kinderopvang moet de directie van de kinderopvang de OC om advies vragen over voorgenomen besluiten met betrekking tot:
– Uitvoering kwaliteitsbeleid (bijvoorbeeld met betrekking tot aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen)
– Pedagogisch beleidsplan
– Voedingsaangelegenheden
– Algemeen beleid op gebied van voeding
– Risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid
– Openingstijden
– Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
– Klachtenregeling
– Prijswijzigingen

De OC is dus bevoegd om gevraagd, maar ook ongevraagd, over de hierboven genoemde onderwerpen te adviseren. Van een advies van de OC mag door de directie alleen worden afgeweken als schriftelijk en gemotiveerd aangegeven kan worden dat het belang van de kinderopvang zich tegen het advies verzet.

De oudercommissie heeft onder meer als taken:
– Als aanspreekpunt van de ouders te fungeren
– Regelmatig overleg te voeren met de directie over het beleid
– Op verzoek een inbreng leveren op ouderavonden en themabijeenkomsten
– Zorgen voor een goede en heldere informatieverstrekking aan ouders over de activiteiten van de OC

De OC vergadert tenminste vier maal per jaar. Bij (een gedeelte van) de vergaderingen zal ook de directie aanwezig zijn.

De OC werkt volgens het ‘Reglement voor de oudercommissie van kinderopvang Het Snuitje naar het model van BOinK en de MOgroep’ en het ‘Huishoudelijk Reglement’.
In het eerste document is onder andere vast gelegd wat de taken en functies van de OC zijn. In het tweede wat bijvoorbeeld de taken zijn van de leden van de OC, hoe vaak de OC vergadert en over hoe ouders worden geïnformeerd.